TV 't Schilt Woudenberg


Privacyreglement

Privacywet

 

Tennis- en padelvereniging ’t Schilt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons­gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons­gegevens. Tennis- en padelvereniging ’t Schilt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als tennis- en padelvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de tennisvereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratief doeleinde;
 • Inning contributie;
 • Aanmelden als lid van de KNLTB;
 • Communicatie over lidmaatschap, activiteiten, nieuws en uitnodigingen;
 • Vrijwilligerswerk;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de tennisvereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer
 • EHBO/IVA/BHV diploma/certificaat
 • Pasfoto (t.b.v. KNLTB pasje)
 • Ingangsdatum en soort lidmaatschap
 • Beroep

Uw persoonsgegevens worden door de tennis- en padelvereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens anders dan leden van ‘t Schilt

Persoonsgegevens van niet- leden worden door tennis- en padelvereniging 

‘t Schilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht/samenwerking en/of activiteiten;
 • Het uitvoering geven aan bovengenoemde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/activiteit/samenwerking;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de tennis- en padelvereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam contactpersoon
 • Achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer
 • Soort overeenkomst (bij sponsoren)

Deze persoonsgegevens worden door de tennis- en padelvereniging  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Gegevens van niet-leden worden aan niemand verstrekt.

De gegevens van leden kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het organiseren van competities/toernooien/evenementen: KNLTB.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Tennis- en padelvereniging  ‘t Schilt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals

 • Alle personen die namens tennis- en padelvereniging ‘t Schilt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Als er sprake is van een datalek (gegevens van leden die ergens anders terechtkomen dan onze bedoeling is), worden de betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld (indien van toepassing melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens AP) en zullen passende maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vragen en opmerkingen

Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen m.b.t. dit privacy statement kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, kunt u via deze mail afmelden.

Wordt uw vraag/opmerking niet naar wens behandeld, dan kunt u zich wenden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen organisaties. 

Wijziging in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in beleid.

Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Contactgegevens

Tennis- en padelvereniging  ‘t Schilt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T.V. 't Schilt Nieuws

Laatste nieuws

Sponsoren verlengen sponsorcontract bij TV ‘t Schilt   Dankzij onze sponsoren kan Tennisvereniging ‘t Schilt ons park onderhouden en vernieuwen. Wij zijn dan ook erg blij dat Jetten Installatietechniek, Molenbeek Makelaars, Bouwbedrijf...

Agenda 't Schilt

In verband met het zeer geringe animo voor het racket trekken op de donderdagavond, kan er vanaf heden op de donderdag op alle banen vrij getennist worden.

De club kijkt naar nieuwe mogelijkheden voor de donderdagavond om aan onze (nieuwe) leden een leuke 🎾invulling te geven aan deze avond.

 

 

Elke laatste zaterdag van de maand instuif padel racket trek, aansluitend Soos,

eerstvolgende is op:

Zaterdag 27 juli 2019